Sisältö

Työntekijän MS-tauti - ohjeita työnantajalle

Ohjeita työnantajalle

Ohjeita työnantajalle 4.jpg

Työnantajan velvollisuutena on järjestää työterveydenhuolto jokaiselle työntekijälleen. Lue lisää työterveyshuollon lakisääteisistä tehtävistä.

Ohjeita työnantajalle

MS-taudin hyvä hoito ja yleisestä toimintakyvystä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää MS-tautia sairastavan työkyvyn säilymisen kannalta. Jotta MS-tautia sairastava voisi jatkaa työntekoa, ei hänen toimintakyvyn tarvitse useinkaan olla sataprosenttinen. Työkykyyn vaikuttavat monet tekijät ja tarvittaessa työtä ja työolosuhteita voidaan sopeuttaa työntekijän toimintakykyä vastaavaksi. Tärkeintä on löytää tasapaino eri työkykyyn vaikuttavien tekijöiden kesken, jolloin työkyky on riittävä kyseiseen työhön. Työmotivaatiolla sekä hyvällä työilmapiirillä on suuri merkitys MS-tautia sairastavan työssä jaksamisen kannalta.

Työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveydenhuolto jokaiselle työntekijälleen. Työterveyspalveluissa on lakisääteiset tehtävät, mutta moni työnantaja tarjoaa myös vapaaehtoisia työterveyspalveluita.

Työterveyshuollon lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa:

• Vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen.
• Kuntoutusta koskeva neuvonta ja kuntoutukseen ohjaaminen.
• Työkyvyn arviointi ja työssä jatkamismahdollisuuksia koskevan lausunnon laatiminen.
• Toimenpide-ehdotusten tekeminen työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin ja niiden toteutumisen seuranta.

Työterveyshuoltoon kannattaa olla yhteydessä, jos työntekijän työssä selviytyminen vaikeutuu. Työterveyshuolto voi tehdä tarvittaessa työpaikkakäynnin työolojen selvittämiseksi.

 

Toimintakyvyn edellyttämät muutokset työpaikalla

Työnantaja on mahdollisuuksien mukaan velvollinen tekemään työntekijän toimintakyvyn edellyttämiä muutoksia työpaikalla. Kohtuullisia mukautuksia ovat sellaiset, mistä työnantajalle ei aiheudu suuria kustannuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset työajan joustot, taukojen lisääminen, esteettömyyden parantaminen, ergonomisempien työvälineiden tai apuvälineiden hankkiminen sekä sisäilman viilentäminen. Työnantaja voi päättää tapauskohtaisesti apuvälineiden hankkimisesta ja muutosten tekemisestä.

Mikäli työnantajalle tulee kustannuksia muutoksista, voi tämä tiedustella muutoksiin työolosuhteiden järjestelytukea TE-toimistosta. Joskus työntekijän täytyy vaihtaa työtehtävää pystyäkseen jatkamaan työssä. Tällaisessa tilanteessa työnantajan kannattaa selvittää mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen, eli työkokeiluun ja uudelleenkoulutukseen. Työnantajan kannattaa tukea työntekijän työkykyä, sillä riittävä tuki voi vähentää sairauslomien tarvetta.

Asiantuntija mukaan keskusteluihin

Kun työntekijä ja työnantaja keskustelevat työn mukautuksista, voi työntekijä tarvittaessa pyytää Neuroliitosta työasioihin perehtyneen ammattilaisen mukaan neuvotteluihin. Sairaaloissa on myös toimintaterapeutteja, jotka voivat olla apuna keskusteluissa. Asioista voi neuvotella myös työterveyshuollon edustajien kanssa.

 

Lähde: Neuroliitto, 2014. Työelämän taitekohdissa. 1. painos. 39 s. Vammalan kirjapaino Oy. Title: Työntekijän MS-tauti - ohjeita työnantajalle

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 16 Ei 0